سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
708نيروهاي مسلحاسپري دهاني - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 20mcg/dose1393/03/1482500
708نيروهاي مسلحاسپري دهاني - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 20mcg/dose1392/07/01268000
708نيروهاي مسلحاسپري دهاني - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 20mcg/dose1391/02/1833000
708نيروهاي مسلحاسپري دهاني - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 20mcg/dose1390/05/1032500