جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2710نيروهاي مسلح90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1393/09/01509000
2710نيروهاي مسلح90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1393/08/01250000
2710نيروهاي مسلح90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1393/05/01175000
2710نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1393/04/25532000
2710نيروهاي مسلح90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1393/04/25175000
2710نيروهاي مسلحاسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1388/07/16295000