پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2052نيروهاي مسلح90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/09/01765500
2052نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/04/18765500
2052نيروهاي مسلح90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/05/01410000
2052نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/04/25509000
2052نيروهاي مسلح90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/04/18410000
2052نيروهاي مسلحاسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1392/11/22765000
2052نيروهاي مسلحاسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1392/03/01400000
2052نيروهاي مسلحاسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1390/11/25345000