دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2711نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/09/01293000
2711نيروهاي مسلح90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/08/01200000
2711نيروهاي مسلح90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/05/01150000
2711نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/04/25293000
2711نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/04/18490000
2711نيروهاي مسلحاسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1392/04/06170000
2711نيروهاي مسلحاسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1389/12/15135000