شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2053نيروهاي مسلح90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/08/01150000
2053نيروهاي مسلح90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/05/01100000
2053نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/04/18458000
2053نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/04/18230000
2053نيروهاي مسلحاسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1391/04/26224000
2053نيروهاي مسلحاسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1390/11/25200000