پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2207نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1393/10/01100000
2207نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1392/05/2088500
2207نيروهاي مسلحاسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1391/04/1935000
2207نيروهاي مسلحاسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1390/10/0731700