سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2207نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1393/10/01100000
2207نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1392/05/2088500
2207نيروهاي مسلحاسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1391/04/1935000
2207نيروهاي مسلحاسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1390/10/0731700