پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
133نيروهاي مسلحاسپري دهاني - بکلومتازون - 50mcg/dose1392/05/0587500
133نيروهاي مسلحاسپري دهاني - بکلومتازون - 50mcg/dose1392/04/0579000
133نيروهاي مسلحاسپري دهاني - بکلومتازون - 50mcg/dose1388/10/2030000
133نيروهاي مسلحاسپري دهاني - بکلومتازون - 50mcg/dose1388/07/1624500