سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
133نيروهاي مسلحاسپري دهاني - بکلومتازون - 50mcg/dose1392/05/0587500
133نيروهاي مسلحاسپري دهاني - بکلومتازون - 50mcg/dose1392/04/0579000
133نيروهاي مسلحاسپري دهاني - بکلومتازون - 50mcg/dose1388/10/2030000
133نيروهاي مسلحاسپري دهاني - بکلومتازون - 50mcg/dose1388/07/1624500