شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1104نيروهاي مسلح70سرم - رينگرز - 1000ml1393/07/0129000
1104نيروهاي مسلح70سرم - رينگرز - 1000ml1393/07/0129000
1104نيروهاي مسلحسرم - رينگرز - 1000ml1392/03/0525000
1104نيروهاي مسلحسرم - رينگرز - 1000ml1391/08/0121500
1104نيروهاي مسلحسرم - رينگرز - 1000ml1391/04/0314300
1104نيروهاي مسلحسرم - رينگرز - 1000ml1390/05/0111000