سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1105نيروهاي مسلح70سرم - رينگرز - 500ml1393/07/0125000
1105نيروهاي مسلح70سرم - رينگرز - 500ml1393/07/0125000
1105نيروهاي مسلحسرم - رينگرز - 500ml1392/03/0521000
1105نيروهاي مسلحسرم - رينگرز - 500ml1391/08/0118000
1105نيروهاي مسلحسرم - رينگرز - 500ml1391/04/0312000
1105نيروهاي مسلحسرم - رينگرز - 500ml1390/05/019500