دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6423نيروهاي مسلح70سرم - رينگرز - 250ml1393/07/0120000
6423نيروهاي مسلح70سرم - رينگرز - 250ml1393/07/0120000
6423نيروهاي مسلحسرم - رينگرز - 250ml1392/03/0519000
6423نيروهاي مسلحسرم - رينگرز - 250ml1391/08/0116500
6423نيروهاي مسلحسرم - رينگرز - 250ml1391/04/0311000
6423نيروهاي مسلحسرم - رينگرز - 250ml1390/05/018800