يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1106نيروهاي مسلح70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1393/07/0135000
1106نيروهاي مسلح70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1393/07/0135000
1106نيروهاي مسلحسرم - رينگر لاکتات - 1000ml1392/03/0527000
1106نيروهاي مسلحسرم - رينگر لاکتات - 1000ml1391/08/0122500
1106نيروهاي مسلحسرم - رينگر لاکتات - 1000ml1391/04/0315000
1106نيروهاي مسلحسرم - رينگر لاکتات - 1000ml1390/05/0112000