جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1107نيروهاي مسلح70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1393/07/0128000
1107نيروهاي مسلح70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1393/07/0128000
1107نيروهاي مسلحسرم - رينگر لاکتات - 500ml1392/03/0522000
1107نيروهاي مسلحسرم - رينگر لاکتات - 500ml1391/08/0118900
1107نيروهاي مسلحسرم - رينگر لاکتات - 500ml1391/04/0312600
1107نيروهاي مسلحسرم - رينگر لاکتات - 500ml1390/05/0110500