چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
395نيروهاي مسلح70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1393/07/0129000
395نيروهاي مسلح70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1393/07/0129000
395نيروهاي مسلحسرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1392/03/0525000
395نيروهاي مسلحسرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1391/08/0121500
395نيروهاي مسلحسرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1391/04/0314300
395نيروهاي مسلحسرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1390/05/0111000