يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
396نيروهاي مسلح70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1393/07/0125000
396نيروهاي مسلح70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1393/07/0125000
396نيروهاي مسلحسرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1392/03/0521000
396نيروهاي مسلحسرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1391/08/0118000
396نيروهاي مسلحسرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1391/04/0312000
396نيروهاي مسلحسرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1390/05/019700