پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
80026نيروهاي مسلح0اينفوزيون - زوله درونيک اسيد - 5mg1393/08/300
80026نيروهاي مسلحاينفوزيون - زوله درونيک اسيد - 5mg1391/05/246800000