پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
80026نيروهاي مسلح0اينفوزيون - زوله درونيک اسيد - 5mg1393/08/300
80026نيروهاي مسلحاينفوزيون - زوله درونيک اسيد - 5mg1391/05/246800000