پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
941نيروهاي مسلح70اينفوزيون - پتاسيم کلرايد - 2mEq/ml 50ML1392/05/2036400
941نيروهاي مسلحاينفوزيون - پتاسيم کلرايد - 2mEq/ml 50ML1391/04/1920000
941نيروهاي مسلحاينفوزيون - پتاسيم کلرايد - 2mEq/ml 50ML1388/07/166500