جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
904نيروهاي مسلح70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1392/02/12415858
904نيروهاي مسلحاينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1389/08/19318500