جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
843نيروهاي مسلحاينفوزيون - مترونيدازول - 5mg/ml 100ML1392/03/0538000
843نيروهاي مسلحاينفوزيون - مترونيدازول - 5mg/ml 100ML1391/10/0128000
843نيروهاي مسلحاينفوزيون - مترونيدازول - 5mg/ml 100ML1390/05/0120000