سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2090نيروهاي مسلح90اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/08/302300000
2090نيروهاي مسلح85اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/06/011910000
2090نيروهاي مسلح85اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/06/011968500
2090نيروهاي مسلح85اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/06/012155000
2090نيروهاي مسلح85اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/06/011706500
2090نيروهاي مسلحاينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1391/01/232300000
2090نيروهاي مسلحاينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1390/06/022130000