دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2089نيروهاي مسلح70اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1391/09/011360000
2089نيروهاي مسلح70اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1391/09/011360000
2089نيروهاي مسلح70اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1393/06/013200000
2089نيروهاي مسلحاينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1391/09/011360000
2089نيروهاي مسلحاينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1389/08/121136000