پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2135نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/08/302540000
2135نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/08/112750000
2135نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/08/012000000
2135نيروهاي مسلح85اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/06/012947000
2135نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/06/012400000
2135نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/06/012750000
2135نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/202400000
2135نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/202400000
2135نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/202000000
2135نيروهاي مسلح85اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/04/251700000
2135نيروهاي مسلح85اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/04/251700000
2135نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/04/251110000
2135نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/201850000
2135نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/201850000
2135نيروهاي مسلح85اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/011700000
2135نيروهاي مسلح85اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/011700000
2135نيروهاي مسلح85اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/011700000
2135نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/04/181700000
2135نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/04/182540000
2135نيروهاي مسلحاينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1388/07/162295000