يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2136نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/30754500
2136نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/01440000
2136نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/06/01577000
2136نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/06/01550000
2136نيروهاي مسلح85اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/06/01754500
2136نيروهاي مسلح85اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/06/01878000
2136نيروهاي مسلح85اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/06/01658000
2136نيروهاي مسلح85اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/04/25400000
2136نيروهاي مسلح85اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/04/25400000
2136نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/04/25223000
2136نيروهاي مسلح85اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/04/25400000
2136نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/20550000
2136نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/20385000
2136نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/25550000
2136نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/20440000
2136نيروهاي مسلح85اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/01400000
2136نيروهاي مسلح85اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/01400000
2136نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/04/18400000
2136نيروهاي مسلح90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/04/18577000
2136نيروهاي مسلحاينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1392/04/01754500
2136نيروهاي مسلحاينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1388/07/16549000