شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
566نيروهاي مسلحاينفوزيون - فوروزمايد - 10mg/ml 25ML1390/09/2055000
566نيروهاي مسلحاينفوزيون - فوروزمايد - 10mg/ml 25ML1388/07/1619200