دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
566نيروهاي مسلحاينفوزيون - فوروزمايد - 10mg/ml 25ML1390/09/2055000
566نيروهاي مسلحاينفوزيون - فوروزمايد - 10mg/ml 25ML1388/07/1619200