يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
542نيروهاي مسلح90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/12/014324000
542نيروهاي مسلح90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/09/013516000
542نيروهاي مسلح90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/05/012597000
542نيروهاي مسلح85اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/04/253516000
542نيروهاي مسلح85اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/04/183516000
542نيروهاي مسلح85اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/04/183516000
542نيروهاي مسلح90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/04/182597000
542نيروهاي مسلحاينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1391/02/202809754
542نيروهاي مسلحاينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1390/12/032280000
542نيروهاي مسلحاينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1388/07/16700000