جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
466نيروهاي مسلحاينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1392/11/01166500
466نيروهاي مسلحاينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1392/05/20119000
466نيروهاي مسلحاينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1391/02/1976400
466نيروهاي مسلحاينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1390/07/3059000
466نيروهاي مسلحاينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1388/07/168100