شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2377نيروهاي مسلح90اينفوزيون - کلادريبين - 2mg/ml 5ML1393/05/0113000000
2377نيروهاي مسلحاينفوزيون - کلادريبين - 2mg/ml 5ML1392/06/0111915500