پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1434نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيس پلاتين - 10mg/20ml1392/05/20201500
1434نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيس پلاتين - 10mg/20ml1392/02/01172927
1434نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيس پلاتين - 10mg/20ml1391/10/01239577
1434نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيس پلاتين - 10mg/20ml1391/04/0648000
1434نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيس پلاتين - 10mg/20ml1391/01/1540000