شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
301نيروهاي مسلح90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1393/06/01100000
301نيروهاي مسلح90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1393/05/0190000
301نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1391/01/15182000
301نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1388/07/1615040
301نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1390/07/1265500