پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2117نيروهاي مسلح70اينفوزيون - سيس پلاتين - 50mg/100ml1391/07/15422533
2117نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيس پلاتين - 50mg/100ml1390/04/06160000