جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
294نيروهاي مسلح90اينفوزيون - سيپروفلوکساسين - 2mg/ml 100ML1392/07/22239000
294نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيپروفلوکساسين - 2mg/ml 100ML1392/03/05190000
294نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيپروفلوکساسين - 2mg/ml 100ML1391/09/25150000
294نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيپروفلوکساسين - 2mg/ml 100ML1390/07/06126000