دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6685نيروهاي مسلح85اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1393/07/01870000
6685نيروهاي مسلح90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1393/05/01412800
6685نيروهاي مسلح85اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1393/04/25830000
6685نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1392/11/20830000
6685نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1391/12/15412800
6685نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1392/02/17412800
6685نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1392/02/15412800
6685نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1391/05/21370000
6685نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1388/08/12250000
6685نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1388/07/16197500