يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1452نيروهاي مسلح90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1393/08/01185000
1452نيروهاي مسلح90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1393/04/25174000
1452نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1392/04/01174000
1452نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1390/10/0673500