جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2355نيروهاي مسلحشياف واژينال - پروژسترون - 200mg1392/03/056750
2355نيروهاي مسلحشياف واژينال - پروژسترون - 200mg1391/07/103200
2355نيروهاي مسلحشياف واژينال - پروژسترون - 200mg1390/08/082750