جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2082نيروهاي مسلحشياف مقعدي - پروژسترون - 400mg1392/03/0512000
2082نيروهاي مسلحشياف مقعدي - پروژسترون - 400mg1391/12/218000
2082نيروهاي مسلحشياف مقعدي - پروژسترون - 400mg1391/07/107200
2082نيروهاي مسلحشياف مقعدي - پروژسترون - 400mg1390/08/086600