سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2094نيروهاي مسلحشياف مقعدي - پيروکسيکام - 20mg1392/03/053000
2094نيروهاي مسلحشياف مقعدي - پيروکسيکام - 20mg1391/12/212000
2094نيروهاي مسلحشياف مقعدي - پيروکسيکام - 20mg1391/04/031350
2094نيروهاي مسلحشياف مقعدي - پيروکسيکام - 20mg1390/08/081210
2094نيروهاي مسلحشياف مقعدي - پيروکسيکام - 20mg1388/07/16620