شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2076نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ناپروکسن - 500mg1392/03/054200
2076نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ناپروکسن - 500mg1391/12/212800
2076نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ناپروکسن - 500mg1390/08/081760
2076نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ناپروکسن - 500mg1388/07/161000