يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11655نيروهاي مسلح90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1393/04/1873000
11655نيروهاي مسلحشياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1392/04/2873000
11655نيروهاي مسلحشياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1390/11/0940000