پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2246نيروهاي مسلح90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/09/0123500
2246نيروهاي مسلح70شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/06/0126000
2246نيروهاي مسلح90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/05/018200
2246نيروهاي مسلح70شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/04/2522000
2246نيروهاي مسلح90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/04/258200
2246نيروهاي مسلح70شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/04/1823500
2246نيروهاي مسلحشياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1392/04/0823500
2246نيروهاي مسلحشياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1390/12/0712000
2246نيروهاي مسلحشياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1388/07/167000