جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
668نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1392/03/053500
668نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1390/08/081210
668نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1388/07/16620