سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
668نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1392/03/053500
668نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1390/08/081210
668نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1388/07/16620