سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
670نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1392/03/053200
670نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1390/08/081100
670نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1388/07/16560