دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
670نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1392/03/053200
670نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1390/08/081100
670نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1388/07/16560