پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
427نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/03/053300
427نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 100mg1391/12/192200
427نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 100mg1390/08/081320
427نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 100mg1388/07/16700