يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
428نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/03/053000
428نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1391/12/212000
428نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1390/08/081100
428نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1388/07/16650