سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
428نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/03/053000
428نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1391/12/212000
428نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1390/08/081100
428نيروهاي مسلحشياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1388/07/16650