سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
166نيروهاي مسلحشياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1392/03/053300
166نيروهاي مسلحشياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1391/12/212200
166نيروهاي مسلحشياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1391/07/101700
166نيروهاي مسلحشياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1390/08/081320
166نيروهاي مسلحشياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1388/07/16500